1898 Dahomey Karawane

CDV

by Clemens Seeber – Chemnitz, Germany: