1904 Bradford Exhibition Somali Village (???)

1904 Bradford Exhibition Somali Village: